Adatvédelmi tájékoztató hírlevél küldéssel kapcsolatban

Hírlevél küldése során kezelt adatok adatkezelési tájékoztatója

A CBA Kereskedelmi Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, 2402/1 hrsz.,  cégjegyzékszám: 13-09-104542, adószám: 10986772-2-44, telefonszám: +36 29 620 010; +36 29 620 066, zöld szám: +36 80 203 228, e-mail: titkarsag@cba.hu, vevoinfo@cba.hu; adatvedelem@cba.hu, önállóan képviseli: Burger Ottó vezérigazgató (a munkáltatói jogkör gyakorlója), adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: Dr. Bölcskei Krisztián, postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben az info@adatvedelmiauditor.hu címre küldött e-mail útján), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt a hírlevél küldés adatkezelésének releváns részleteiről és egyéb érdemi tényekről:
Hírlevél küldése során kezelt adatok adatkezelési tájékoztatójának összefoglaló táblázata
Cél: a címzett (feliratkozott érintett) rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő (és Partnerei) legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, lényegében rendszeres reklám-küldés
Jogalap: Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja és Reklámtv. 6. § (1) bek.)
Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik
Adatok forrása: érintettek
Kezelt adat köre Cél Tárolási idő
név* azonosítás Aktív (kiküldést lebonyolító) hírlevél adatbázisban: érintett leiratkozásáig, vagy ha Adatkezelő hozzájárulás megerősítést kér, a megerősítés megadására nyitva álló határidő lejártával törldőnek az adatok
e-mail cím* azonosítás és hírlevél kiküldése
technikai adat: feliratkozás* és leiratkozás időpontja* későbbi bizonyítás
Adatfeldolgozó neve: Adatfeldolgozó elérhetősége: Adatfeldolgozó által végzett feladat:
Doupla Kft. https://www.doupla.com/ feliratkozott érintettek adatainak kezelése, statisztikák vezetése
MailChimp (al-adatfeldolgozó) Rocket Science Group LLC. https://www.mailchimp.com hírlevelek kiküldése, leiratkozások  automatizált kezelése
Adattovábbítás: alapvetően nem történik, kizárólag hatóság, bíróság számára történhet szükség esetén
Adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan, érintett által (ritkán papír alapon) hírlevél kiküldés automatizáltan, Adatkezelő részéről emberi döntést követően hírlevél leiratkozás, teljes automatizáltan, Adatkezelő részéről emberi döntés nélkül.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás Automatizált kiküldés, illetve a leiratkozás automatizált, de sem döntéshozatal, sem profilalkotás nem történik
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azok az adatkezelés esszenciális elemei, ezek mindegyike szükséges az adatkezeléshez. Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő? Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
 1. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
 2. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
 3. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
 4. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
 5. arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
 6. arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
 7. arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
 8. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
 9. arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
 10. arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.
Milyen jogai vannak az érintetteknek?
 1. A jogalap(ok) és az érintett jogai viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.
 
Előzetes tájékozódáshoz való jog Hozzáférés joga Helyesbítés joga Törlés joga Korlátozás Adat-hordozhatóság Tiltako-zás Hozzájárulás visszavonása
Hozzájárulás
  Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.  Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk) Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.  Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.  Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen. Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulásást visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.  Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak . Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival? Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (2351 Alsónémedi, 2402/1 hrsz.) vagy e-mail-es elérhetőségre (titkarsag@cba.hu, vevoinfo@cba.hu; adatvedelem@cba.hu) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu   Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.  Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet. A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso Egyéb Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint a titkarsag@cba.hu, vevoinfo@cba.hu; adatvedelem@cba.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: CBA Kereskedelmi Kft., 2351 Alsónémedi, 2402/1 hrsz. Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az aktív hírlevélküldő adatállományból. Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a hírlevél küldés során az Adatkezelő jogosult nem kizárólag a saját, hanem közvetett és közvetlen módon a szerződött Partnerei ajánlatainak a továbbítására is az érintettek felé. Lezárva: 2022. 03. 07.